Home /หน้าหลัก บริการ -Service Our Dogs บทความ - Article ข่าว - News/Web Board ขายสุนัข /Dogs For Sale รวมรูปสุนัข / Gallery Contact/ติดต่อ Links

ชุทซ์ฮุนด์ในประเทศไทย

อาจกล่าวได้ว่า ชุทซ์ฮุนด์ หรือการฝึกสุนัขอารักขาเข้ามาเมืองไทยพร้อม ๆ กับการก่อตั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว
กลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เชื่อว่าการที่จะพัฒนาสายพันธุ์สุนัขเยอรมันเช็พเพอดได้จำเป็นต้องมีการฝึกควบคู่กันไปด้วยตามแบบฉบับของเยอรมัน
ซึ่งเป็นต้นตำหรับของสุนัขพันธุ์นี้และการฝึกชุทซ์ฮุนด์

แต่ด้วยเหตุผลประการใดหาทราบไม่ การฝึกสุนัขในเมืองไทยเรากลับกลายเป็นกิจกรรมของศูนย์ฝึกซึ่งรับจ้างฝึกสุนัขเชิงธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากทางเยอรมัน ซึ่งเจ้าของมักฝึกสุนัขของตนเองโดยนำลูกสุนัขไปรวมฝึกกับชมรมฝึกสุนัขตามท้องถื่นต่าง ๆ

ตามจริงแล้ว กระบวนการฝึกชุทซ์ฮุนด์ เริ่มต้นตั้งแต่หมาอายุ 2 เดือน เจ้าของใหม่จะต้องปูพื้นฐานการฝึกต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การฝึกอย่างจริงจังเมื่อหมาเติบโต
เป็นวัยรุ่น รวมแล้วใช้เวลา 2-3 ปี สำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบชุทซ์ฮุนด์

เหตุผลสำคัญที่ต้องปูพื้นฐาน มีเพียงแต่เพื่อให้ลูกสุนัขคุ้นเคยกับแบบฝึกหัด แต่ยังเป็นการกระตุ้นแรงขับที่มีอยู่ในตัวมันออกมา ถ้าไม่ทำ
แรงขับเหล่านี้ อาจสูญหายไปจนยากที่จะกู้กลับคืนมาได้ เจ้าของที่ปล่อยปะละเลยจนลูกสุนัขผ่านช่วงวัยรุ่นไป ถึงจะเริ่มฝึกมักพบว่า ผลลัพธ์การฝึกไม่ค่อยดีนัก
หรืออาจฝึกไม่ได้เลย

การฝึกชุทซ์ฮุนด์ในเมืองไทย เริ่มเข้าสู่ระยะก้าวกระโดด เมื่อมีผู้สนใจทำสุนัขสายใช้งานเข้ามา ในขณะที่เริ่มมีบางคนทำการฝึกลูกสุนัขของตนเอง

แม้ว่าสุนัขที่ฝึกเองในประเทศไทย ถึงขั้นที่แข่งขันได้นั้นมีเพียงไม่กี่ตัว ก็นับว่าเป็นการพัฒนาไปตามวิถีทางที่ถูกทีควรตามแบบเยอรมัน

ตั้งแต่ราวปี พศ.2545 เมื่อมีผู้นำสุนัขสายใช้งานลงแข่งขันมากขึ้น คนทั่วไปก็เห็นความแตกต่างของสุนัขที่ทำงานได้จริง และไม่ได้
จนกระทั่งปลายปี 2548 ก็เพิ่งมีการนำสุนัขฝึกเองที่ทำงานได้มาตรฐานสูง ลงแข่งขัน และประสบผลดี หรือให้เป็นที่ประจักษ์ จากนั้นมาก็
มีเพียงอีก 3-4 ตัวที่เจ้าของฝึกเองตั้งแต่ต้น และทำงานได้จริง แนวโน้มเจ้าของฝึกตอนนี้ เป็นหัวใจของกีฬา ซึ่งเป็นแนวทางทั่วไปที่ทำกันในต่างประเทศ

ปัจจุบันในทวีปเอเซียก็มีญีปุ่นที่ลำหน้าที่สุด และรองลงมาก็คือมาเลเซีย ส่วนไทยนั้น ยังอยู่ในสภาพชะงักงัน ซึ่งคงต้องรอคนรุ่นใหม่มาสานต่อแนวทาง
ใหม่นี้ ให้เราทำการฝึกตามมาตรฐานสากลได้

โดย...ภูมิพิทักษ์